Algemene Voorwaarden

Definities
1. The Ecomm Agency: The Ecomm Agency, gevestigd te Wijk bij Duurstede, Utrecht onder KvK nr. 72058277.
2. Klant: Opdrachtgever voor The Ecomm Agency.
3. Partijen: Derden waar The Ecomm Agency & Opdrachtgever mee samenwerken.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,
overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens The Ecomm Agency.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de
klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van The Ecomm Agency zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders
vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het
aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod
of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt The Ecomm Agency zich het
recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te
trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt The Ecomm Agency slechts, nadat de klant deze
schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 

Prijzen
1. Alle prijzen die The Ecomm Agency hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele
overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die The Ecomm Agency hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of
die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan The Ecomm Agency te allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door The Ecomm Agency vastgesteld op grond
van de werkelijk bestede uren.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van The Ecomm Agency, geldend voor
de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door The Ecomm Agency een totaalbedrag zijn
overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs,
waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
6. The Ecomm Agency is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient The Ecomm Agency de klant tijdig te
laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de
opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
9. The Ecomm Agency heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal The Ecomm Agency prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met The Ecomm Agency op te zeggen indien hij
niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn
1. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan The Ecomm Agency betalen, tenzij
partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld
staat.
2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant
het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij
van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat The Ecomm Agency de klant een aanmaning
hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
3. The Ecomm Agency behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van
onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of
producten.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is The Ecomm Agency gerechtigd een
rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een
gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele
schadevergoeding verschuldigd aan The Ecomm Agency.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag The Ecomm Agency zijn verplichtingen opschorten totdat
de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn
de vorderingen van The Ecomm Agency op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door The Ecomm Agency, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan The Ecomm Agency te betalen.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit
deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan The Ecomm Agency te verrekenen met een vordering op The Ecomm Agency.

Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen
onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
o zaken van The Ecomm Agency die bij de klant aanwezig zijn
o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van The Ecomm Agency de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze
voor The Ecomm Agency enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst
1. The Ecomm Agency voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uit.
2. The Ecomm Agency heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten
verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en
betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat The Ecomm Agency tijdig kan beginnen aan de
uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat The Ecomm Agency tijdig kan beginnen aan de
uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor
rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van
de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan The Ecomm Agency.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde
informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard
van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert The Ecomm Agency de betreffende
bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door The Ecomm Agency redelijkerwijs verlangde
informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor
vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de
klant.

Duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen The Ecomm Agency en de klant wordt aangegaan voor de duur
van 3 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn
stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de
overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maand(en), c.q. een consument de
overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de
overeenkomst van rechtswege.
3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden
een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn
moet de klant The Ecomm Agency schriftelijk in gebreke stellen.

Intellectueel eigendom
1. The Ecomm Agency behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht,
octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen,
geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen,
maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van The Ecomm Agency (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen
of op andere wijze gebruiken.

Boetebeding
1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel
eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van The Ecomm Agency een onmiddellijk
opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven
genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure
nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige
rechten van The Ecomm Agency waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te
vorderen.

Vrijwaring
De klant vrijwaart The Ecomm Agency tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de
door The Ecomm Agency geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1. De klant dient een door The Ecomm Agency geleverd product of verleende dienst zo spoedig
mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de
overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant The Ecomm Agency daarvan zo spoedig
mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te
stellen.
3. Consumenten dienen The Ecomm Agency uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de
tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming,
zodat The Ecomm Agency in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden
dat The Ecomm Agency gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn
overeengekomen.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan The Ecomm Agency.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling The Ecomm Agency ook
daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als The Ecomm Agency een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan The Ecomm Agency verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid The Ecomm Agency
1. The Ecomm Agency is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor
zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien The Ecomm Agency aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor
directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. The Ecomm Agency is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien The Ecomm Agency aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door
een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige)
uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot
het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn
slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige
verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van The Ecomm Agency vervalt in elk geval 12 maanden
na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet
uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer The Ecomm Agency toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere
aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door The Ecomm Agency niet blijvend of tijdelijk onmogelijk,
dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat The Ecomm Agency in verzuim is. 
3. The Ecomm Agency heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn
verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien The Ecomm Agency kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de
klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming
van The Ecomm Agency in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet
aan The Ecomm Agency kan worden toegerekend in een van de wil van The Ecomm Agency onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de
klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in
redelijkheid niet van The Ecomm Agency kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:
noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht
van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-,
computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene
vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor The Ecomm Agency 1 of meer verplichtingen
naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat The Ecomm Agency er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide
partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. The Ecomm Agency is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook
niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.


Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud
ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden
1. The Ecomm Agency is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal The Ecomm Agency zoveel mogelijk vooraf met de klant
bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de
overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden
overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van The Ecomm Agency.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83,
tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken,
dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het
dichtst in de buurt komt van wat The Ecomm Agency bij het opstellen van de voorwaarden op dat
punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar The Ecomm Agency is gevestigd/ praktijk
houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen
partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 17 mei 2019.

VISION FOR GROWTH

ADRES

Utrecht

CONTACT

KVK: 77396634

BTW: NL860995045B01

VOLG ONS

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2019-2020 by THE ECOMM AGENCY